PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

Hotarari 2020» HCL nr. 1 - privind aprobarea utilizarii partiale a excedentului bugetului local al anului precedent, privind finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare pe anul 2020 -
» HCL nr. 2 - privind analiza studiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe anul 2019 si stabilirea Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor privind registrul agricol pt anul 2020 -
» HCL nr. 3 - privind stabilirea situat̀¦iilor in care pot fi acordate ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii de necesitate conform Legii nr. 416 2001, privind VMG -
» HCL nr. 4 - privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca pe care le au de efectuat beneficiarii Legii nr 416-2001, privind VMG -
» HCL nr. 5 - privind aprobarea Planului Local de combatere a vectorilor- DEZINSECTIE, DEZINFECTIE si DERATIZARE in comuna Vedea, pentru anul 2020 -
» HCL nr. 6 - privind acordarea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Vedea, pentru anul 2019 -
» HCL nr. 7 - privind aprobarea contractului cadru de prestare a serviciului de salubritate in comuna Vedea -
» HCL nr. 8 - privind modificarea si completarea HCL VEDEA nr. 68 din 30.12.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti de pe raza comunei Vedea, jud. Teleorman -
» HCL nr. 9 - privind aprobarea cotizatiei catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Managementul Deseurilor Teleorman, pentru anul 2020 -
» HCL nr. 10 - privind aprobarea cotizatiei anuale datorata Asociatiei Comunelor din Romania -
» HCL nr. 11 - privind aprobarea cotizatiei catre Grupul de Actiune Locala Campia Burnazului -
» HCL nr. 12 - privind stabilirea normativului propriu de cheltuieli privind consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele Primariei comunei Vedea si pentru serviciile publice subordonate Consiliului Local Vedea -
» HCL nr. 13 - privind aprobarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman pe anul 2020 si a estimarilor pentru perioada 2021-2023 -
» HCL nr. 14 - privind aprobarea organigramei si statului de functii cuprinzand numarul de functii publice si personal contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Vedea -
» HCL nr. 15 - privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si Programului de masuri pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale pentru anul 2020 -
» HCL nr. 16 - privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea coucherelor de vacanta -
» HCL nr. 17 - privind stabilirea activitatilor desfasurate de persoanele condamnate, care executa sanctinea prestarii muncii neremunerate in folosul comunitatii, ca obligatie dispusa de organele juridice -
» HCL nr. 18 - privind aprobarea Planului Urbanistic zonal(PUZ) Constructii pt culte, construire corp chilii P+1 E, imprejmuire, fosa jidanjabilaunitari si Regulamentului de urbanism aferent acestuia -
» HCL nr. 19 - privind aprobarea Organizarii protectiei civile la nivelul unitatii administrativ-teritoriale , comuna Vedea -
» HCL nr. 20 - privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor (PAAR) pentru comuna Vedea, judetul Teleorman, pentru anul 2020 -
» HCL nr. 21 - privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Vedea, judetul Teleorman -
» HCL nr. 22 - privind aprobarea solicitarii prelungirii perioadei de valabilitate a Scrisorii de garantie bancara din partea FNGCIMM S.A. I.F.N. nr. 91 din 27.05.2019 -
» HCL nr. 23 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 24 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman pe anul 2020 -
» HCL nr. 25 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2019 -
» HCL nr. 26 - privind revocarea HCL Vedea nr. 66 din 30.12.2019 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si taxelor speciale pentru anul fiscal 2020 -
» HCL nr. 27 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 -
» HCL nr. 28 - privind rectificarea si completarea HCL Vedea nr. 43 din 27.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al comunei VEDEA -
» HCL nr. 29 - privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021 -
» HCL NR. 30 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 27 din 20.03.2020 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2020 -
» HCL nr. 31 - privind modificarea si completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 cuprinzand Normele privind buna convietuire, transportul public si circulatia utilajelor, gospodarirea comunitatii si protectia mediului -
» HCL nr. 32 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman, pe anul 2020 -
» HCL nr. 33 - privind completarea Registrului inventar al mijloacelor fixe -
» HCL nr. 34 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 21 din 12.02.2020 privind infiintarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Vedea, judetul Teleorman -
» HCL nr. 35 - privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4043 din 01.09.2004 incheiat cu CMI Margarint Emil -
» HCL nr. 36 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul I anul 2020 -
» HCL nr. 37 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 16 din 12.02.2020 privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta -
» HCL nr. 38 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, pe anul 2020 -
» HCL nr. 39 - privind aprobarea instructiunilor pentru distrugerea buruienii ambrozia si pentru prevenirea raspandirii acesteia pe raza comunei Vedea -
» HCL nr. 40 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 41 - privind modificarea si completarea HCL Vedea nr. 68 din 30.12.2019 privind acordarea unui stimulent financiar pentru nou nascuti pe raza comunei Vedea -
» HCL nr. 42 - privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Vedea, a amenzilor persoanelor fizice decedate -
» HCL nr. 43 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul ll anul 2020 -
» HCL nr. 44 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, judetul Teleorman pe anul 2020 -
» HCL nr. 45 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru semestrul l anul 2020 si Stabilirea Programului de masuri privind eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in RA -
» HCL nr. 46 - privind completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 -
» HCL nr. 47 - privind aprobarea modificarii si completarii prin act aditional al contractului de concesiune nr. 4042 din 01.092004 -
» HCL nr. 48 - privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a spatiului cu destinatia de cabinet medical din satul Albesti -
» HCL nr. 49 - privind modificarea si completarea HCL nr. 3 din 31.01.2019 -
» HCL nr. 50 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 51 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea pe anul 2020 -
» HCL nr. 52 - privind scaderea din evidentele discale ale comunei Vedea a amenzilor persoanelor fizice decedate -
» HCL nr. 53 - privind aprobarea indicatorilor tehnico economici si a finantarii obiectivului de investitie Construire Biserica sat Meri -
» HCL nr. 54 - privind avizarea Studiului de oportunitate, planului tarifar si analizei gradului de suportabilitate in cadrul SMID -
» HCL nr. 55 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea pe anul 2020 -
» HCL nr. 56 - privind avizare in cadrul SMID Teleorman -
» HCL nr. 57 - privind aprobarea executiei bugetare pentru trimestrul lll anul 2020 -
» HCL nr. 58 - privind completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 -
» HCL nr. 59 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 60 - privind organizarea comisiilor de specilitate pe principalele domenii de activitate ale Consiliului local Vedea -
» HCL nr. 61 - privind alegerea viceprimarului comunei Vedea, Judetul Teleorman -
» HCL nr. 62 - privind completare aHCL nr. 7 din 2012 -
» HCL nr. 63 - privind aprobarea prelungirii emiterii autorizatiilor de construire si desfiintare de catre Presedintele Consiliului Judetean Teleorman pana la data de 31.12.2021 -
» HCL nr. 64 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea pe anul 2020 -
» HCL nr. 65 - privind aprobarea executiei bugetare pentru timestrul lV anul 2020 -
» HCL nr. 66 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea pe anul 2020 -
» HCL nr. 67 - privind stabilirea impozitelor, taxelor locale si taxelor speciale pentru anul fiscal 2021 -
» HCL nr. 68 - privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Vedea a amenzilor persoanelor fizice decedate -
» HCL nr. 69 - privind aprobarea numarului si a cuantumului burselor scolare aferente anului scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat al nivel UAT comuna Vedea -
» HCL nr. 70 - privind inregistrarea Comunei Vedea in Sistemul Electronic de Plata online a taxelor si impozitelor utilizand cardul bancar si modul de suportare a comisionului bancar la tranzactiile online -
» HCL nr. 71 - privind aprobarea casarii obiectelor de inventar cu un grad avansat de uzura fizica si morala precum si cu durata normala de utilizare depasita -
» HCL nr. 72 - privind acordarea facilitatilor in anul fiscal 2021 in cazul contribuabililor - persoane fizice -
» HCL nr. 73 - privind actualizarea Regulamentului privind stabilirea si aplicarea taxei speciale de salubritate -
» HCL nr. 74 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar din comuna Vedea pentru anul scolar 2021-2022 -