PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

Hotararile autoritatii deliberative

HOTARARI 2020
 
HOTARARI 2021
 
HOTARARI 2022


» HCL nr. 1 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 2 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol -
» HCL nr. 3 - privind stabilirea situatiilor in care pot fi acordate ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii de necesitate -
» HCL nr. 4 - privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a Programului de masuri -
» HCL nr. 5 - privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local -
» HCL nr. 6 - privind stabilirea activitatilor desfasurate de persoanele condamnate, care executa sanctiunea prestarii muncii nerenumerate in folosul comunitatii -
» HCL nr. 7 - privind modificarea Anexei la HCL Vedea nr. 80 din 2022 -
» HCL nr. 8 - privind aprobarea actualizarii devizului general si a cofinantarii obiectivului de investitie -
» HCL nr. 9 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea -
» HCL nr. 10 - privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Vedea -
» HCL nr. 11 - privind modificarea organigramei si statului de functii cuprinzand numarul de functii publice si personal contractual -
» HCL nr. 12 - privind aprobarea cotizatiei catre Asociatia Comunelor din Romania -
» HCL nr. 13 - privind aprobarea cotizatiei catre ADI AUDIT - TR -
» HCL nr. 14 - privind aprobarea cotizatiei catre GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA Campia Burnazului -
» HCL nr. 15 - privind declararea imobilului Punct sanitar situat pe raza satului Cosoteni -
» HCL nr. 16 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor -
» HCL nr. 17 - privind aprobarea bugetului local -
» HCL nr. 18 - privind nominalizarea de catre CL al comunei Vedea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general -
» HCL nr. 19 - privindaprobarea Planului Local de Combatere a Vectorilor DDD -
» HCL nr. 20 - privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -
» HCL nr. 21 - privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale -
» HCL nr. 22 - privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vedea -
» HCL nr. 23 - privind rectificarea bugetului local -
» HCL nr. 24 - privind aprobarea cotizatiei catre ADI Managementul Deseurilor Teleorman -
» HCL nr. 25 - privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Vedea -
» HCL nr. 26 - privind aprobarea rezultatului privind inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor, si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul comunei Vedea -
» HCL nr. 27 - privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II anului 2022 -
» HCL nr. 29 - privind completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 cuprinzand Norme privind buna convietuire, transportul public si circulatia utilajelor, gospodarirea comunitatii si protectia mediului -
» HCL nr. 30 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 31 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pe trim I anul 2023 -
» HCL nr. 32 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022 -
» HCL nr. 33 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim. I anul 2023 -
» HCL nr. 34 - privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta -
» HCL nr. 35 - privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2024 -
» HCL nr. 36 - privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Vedea a amenzilor persoanelor fizice decedate -
» HCL nr. 37 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea pe anul 2023 -
» HCL nr. 38 - privin stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual -
» HCL nr. 39 - privind aprobarea oficializarii casatoriilor si in afara sediului primariei -
» HCL nr. 40 - privind completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 -
» HCL nr. 41 - privind aderarea si includerea comunei la parteneriatul LEADER -
» HCL nr. 42 - privind desemnarea CL care sa faca parte din comisiile de evaluare a ofertelor -
» HCL nr. 43 privind aprobarea actualizarii devizului pentru ob investite modernizare drumuri -
» HCL nr. 44 privind neasumarea derularii masurilor educative -
» HCL nr. 45 privind completarea HCL nr 7 din 29.06.2012 -
» HCL nr. 46 privind scaderea din evidentele fiscale ale com. Vedea a amenzilor persoanelor decedate -
» HCL nr. 47 privind modul de organizare a apararii impotriva incediilor -
» HCL nr. 48 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar trim II -
» HCL nr. 49 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 50- privind analiza stadiului de inscriere a datelor in RA -
» HCL nr. 51 - privind alegerea presedentelui de sedinta -
» HCL nr. 52 - privind aprobarea documentatiei ,,reabilitare si dotare scoala Vedea -
» HCL nr. 53 -privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 54 -privind modificarea si completarea HCL NR. 19 DIN 17.02.2023 -
» HCL nr. 55 - privind cerere de transmitere din proprietate publica a statului in proprietate com Vedea -
» HCL nr. 56 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman -
» HCL nr. 57 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 58 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al com. Vedea in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale Vedea -
» HCL nr. 59 - privind modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al com. Vedea -
» HCL NR. 60 - PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII -
» HCL nr. 61 - privind modicarea HCL 55 -
» HCL NR. 62 - privind apobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar prntru trim III -
» HCL nr. 63 - privind modificarea Anexei la HCL Vedea privin indexarea taxelor si impozitelor -
» HCL NR. 64- privind scaderea din evidentele fiscale a amenzilor persoanelor decedete -
» HCL nr. 65 -privind analiza stadiului de inscriere a datelor in RA , trim. III -
» HCL nr. 66 -privind neasumarea responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor -
» HCL nr. 67 - privind rectificarea bugetului al com Vedea -
» HCL nr. 68 - privind initierea demersurilor de actualizare a Planului urbanistic general -
» HCL nr. 69 - privind modificarea HCL NR. 55 PE ANUL 2023 -
» HCL NR. 70 - privind aprobarea Palnului urbanistic zonal -
» HCL nr. 71 - privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare -
» HCL nr. 72 - privind aprobarea demararii procedurii de intocmire a documentatiei in vederea finantarii nerambursabile -
» HCL nr. 73 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 74- privind aprobarea participarii la Programul cheie - surse regenerabile de energie si stocarea energiei -
» HCL nr. 75 - privind prelungirea termenului de valabilitate a Planului Urbanistic general al Com Vedea -
» HCL nr. 76 - privind stabilirea impozitelor si taxelor locale speciale pentru anul fiscal 2024 -
» HCL nr. 77 - privind acordarea facilitatilor in anul fiscal 2024 in cazul contribuabililor -
» HCL nr. 78 - privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii -
» HCL nr. 79 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Prim com. vedea -
» HCL nr. 80 - privind aprobarea Regulamentuli privind organizarea si desfasurarea activitatii operatorilor economici -
» HCL nr. 81 - privind rectificarea bugetului local al Com. Vedea -
» HCL nr. 82 - privind completarea HCL 7 privind transportul public si circulatia utilajelor -
» HCL nr. 83 - privind stabiliea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale -
» HCL nr. 84 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale com. Vedea -
» HCL NR. 1/2024 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 2/2024 privind analiaza Registrului Agricol pe trim IV ANUL 2023 -
» HCL nr. 3/2024 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant -
» HCL nr. 4/2024 - privind decontarea cheltuielilor de deplasare a salariatilor primariei com Vedea -
» HCL nr. 5/2024 - privind apobarea Planuli de lucrari de interes local pentru bebeficiarii de VMI -
» HCL nr. 6/2024 - privind stabilirea situatiilor in care pot fi acordate ajutoare de urgenta -
» HCL nr. 7/2024 - privind aprobarea procedurii pentru legalizarea copiilor de pe inscrisuri de catre secretarul general -
» HCL nr. 8/2024 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar trim. IV -
» HCL nr. 9/2024 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea -
» HCL nr. 10/2024 - privind aprobarea Planului local de combatere a vectorilor - dezinsectie,dezinfectie, deratizare -
» HCL nr. 11/2024 -privind aprobarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 12/2024 - privind nominalizarea de catre CL a doi consilieri in caliatatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a secretarului general -
» HCL nr. 13/2024 - privind scaderea din evidentele fiscale ale com. vedea a amenzilor persoanelor decedate -
» HCL nr. 14/2024 - privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor -
» HCL nr. 15/2024 - privind stabilirea activitatilor desfasurate de persoanele condamnate care efectueaza munca in folosul comunitatii -