PRIMARIA COMUNEI VEDEA

Judetul Teleorman

Hotararile autoritatii deliberative

HOTARARI 2020
 
HOTARARI 2021
 
HOTARARI 2022


» HCL nr. 1 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 2 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol -
» HCL nr. 3 - privind stabilirea situatiilor in care pot fi acordate ajutoare de urgenta familiilor si persoanelor aflate in situatii de necesitate -
» HCL nr. 4 - privind aprobarea Metodologiei de identificare a persoanelor si familiilor care sunt marginalizate social si a Programului de masuri -
» HCL nr. 5 - privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrari de interes local -
» HCL nr. 6 - privind stabilirea activitatilor desfasurate de persoanele condamnate, care executa sanctiunea prestarii muncii nerenumerate in folosul comunitatii -
» HCL nr. 7 - privind modificarea Anexei la HCL Vedea nr. 80 din 2022 -
» HCL nr. 8 - privind aprobarea actualizarii devizului general si a cofinantarii obiectivului de investitie -
» HCL nr. 9 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor comunei Vedea -
» HCL nr. 10 - privind aprobarea Amenajamentului pastoral al comunei Vedea -
» HCL nr. 11 - privind modificarea organigramei si statului de functii cuprinzand numarul de functii publice si personal contractual -
» HCL nr. 12 - privind aprobarea cotizatiei catre Asociatia Comunelor din Romania -
» HCL nr. 13 - privind aprobarea cotizatiei catre ADI AUDIT - TR -
» HCL nr. 14 - privind aprobarea cotizatiei catre GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA Campia Burnazului -
» HCL nr. 15 - privind declararea imobilului Punct sanitar situat pe raza satului Cosoteni -
» HCL nr. 16 - privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice pentru apararea intereselor -
» HCL nr. 17 - privind aprobarea bugetului local -
» HCL nr. 18 - privind nominalizarea de catre CL al comunei Vedea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general -
» HCL nr. 19 - privindaprobarea Planului Local de Combatere a Vectorilor DDD -
» HCL nr. 20 - privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor -
» HCL nr. 21 - privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale -
» HCL nr. 22 - privind stabilirea salariilor de baza pt functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vedea -
» HCL nr. 23 - privind rectificarea bugetului local -
» HCL nr. 24 - privind aprobarea cotizatiei catre ADI Managementul Deseurilor Teleorman -
» HCL nr. 25 - privind infiintarea Serviciului de gestionare a cainilor fara stapan al comunei Vedea -
» HCL nr. 26 - privind aprobarea rezultatului privind inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor, si capitalurilor proprii aflate in patrimoniul comunei Vedea -
» HCL nr. 27 - privind aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II anului 2022 -
» HCL nr. 29 - privind completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 cuprinzand Norme privind buna convietuire, transportul public si circulatia utilajelor, gospodarirea comunitatii si protectia mediului -
» HCL nr. 30 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 31 - privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pe trim I anul 2023 -
» HCL nr. 32 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2022 -
» HCL nr. 33 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trim. I anul 2023 -
» HCL nr. 34 - privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta -
» HCL nr. 35 - privind indexarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2024 -
» HCL nr. 36 - privind scaderea din evidentele fiscale ale comunei Vedea a amenzilor persoanelor fizice decedate -
» HCL nr. 37 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea pe anul 2023 -
» HCL nr. 38 - privin stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual -
» HCL nr. 39 - privind aprobarea oficializarii casatoriilor si in afara sediului primariei -
» HCL nr. 40 - privind completarea HCL nr. 7 din 29.06.2012 -
» HCL nr. 41 - privind aderarea si includerea comunei la parteneriatul LEADER -
» HCL nr. 42 - privind desemnarea CL care sa faca parte din comisiile de evaluare a ofertelor -
» HCL nr. 43 privind aprobarea actualizarii devizului pentru ob investite modernizare drumuri -
» HCL nr. 44 privind neasumarea derularii masurilor educative -
» HCL nr. 45 privind completarea HCL nr 7 din 29.06.2012 -
» HCL nr. 46 privind scaderea din evidentele fiscale ale com. Vedea a amenzilor persoanelor decedate -
» HCL nr. 47 privind modul de organizare a apararii impotriva incediilor -
» HCL nr. 48 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar trim II -
» HCL nr. 49 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 50- privind analiza stadiului de inscriere a datelor in RA -
» HCL nr. 51 - privind alegerea presedentelui de sedinta -
» HCL nr. 52 - privind aprobarea documentatiei ,,reabilitare si dotare scoala Vedea -
» HCL nr. 53 -privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea -
» HCL nr. 54 -privind modificarea si completarea HCL NR. 19 DIN 17.02.2023 -
» HCL nr. 55 - privind cerere de transmitere din proprietate publica a statului in proprietate com Vedea -
» HCL nr. 56 - privind rectificarea bugetului local al comunei Vedea, jud. Teleorman -
» HCL nr. 57 - privind alegerea presedintelui de sedinta -
» HCL nr. 58 - privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Local al com. Vedea in Consiliul de administratie a Scolii Gimnaziale Vedea -
» HCL nr. 59 - privind modificarea datelor de identificare ale unor imobile aflate in domeniul public al com. Vedea -
» HCL NR. 60 - PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI STATULUI DE FUNCTII -
» HCL nr. 61 - privind modicarea HCL 55 -